vineri, 22 februarie 2008

Secretarii din localităţi indică termeni legali „din burtă” la emiterea documentelor


AdministratiePrefectul de Suceava, Orest Onofrei, a declarat marţi, că au fost depistate mai multe nereguli în activitatea secretarilor localităţilor din judeţ, cea mai gravă fiind că la emiterea unor documente indică termeni legali „din burtă” pentru a avea acoperire pentru actele respective. Prefectul Onofrei a spus într-o conferinţă de presă că, potrivit Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, secretarul unităţii administrativ teritoriale asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a dispoziţiilor primarului şi ale preşedintelui Consiliului Judeţean, hotărârilor Consiliului Local, respectiv Consiliului Judeţean.

Acesta spune că acelaşi act normativ prevede expres că dispoziţiile primarului se comunică în mod obligatoriu prefectului judeţului, în cel mult cinci zile lucrătoare de la semnarea lor, subliniind că în mai multe cazuri secretarii trimit doar de două ori pe an actele emise de primar sau hotărârile Consiliului Local.

Secretarul comunei Horodniceni a comunicat Prefectului, la data de 21.12.2007, dispoziţiile emise de primarul comunei în perioada 26.04.2007 – 27.08.2007, iar la data de 10.01.2008 dispoziţiile emise în perioada 27.08.2007 – 15.12.2007.

Precizăm că hotărârile adoptate de Consiliului Local al comunei Horodniceni adoptate în perioada 27.04.2007-28.11.2007 au fost comunicate Prefectului la data de 21.12.2007, iar cele adoptate în perioada 08.11.2007 – 20.12.2007 la data de 10.01.2008.

La capitolul activităţi deficitare se află şi cea a secretarului comunei Cârlibaba, care transmite hotărârile şi dispoziţiile cu depăşirea termenului legal. Precizăm că la comunele Cârlibaba şi Bosanci şedinţele de consiliu nu se ţin lunar, fiind convocate la mari intervale de timp.

Aceleaşi deficienţe s-au constatat şi în cazul secretarului comunei Moara, care a comunicat Instituţiei Prefectului la data de 18.12.2007 hotărârile adoptate de Consiliul Local din data de 22.10.2007, şi a secretarului comunei Mitocu Dragomirnei, care a comunicat Prefectului, la data de 20.12.2007 hotărârile adoptate de Consiliul Local în perioada 27.07.2007 – 30.10.2007, hotărârile adoptate în lunile noiembrie şi decembrie nefiind comunicate până în prezent.

Motivat de faptul că, după republicarea Legii nr. 215/2001 în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20.02.2007 nu toţi secretarii unităţilor administrativ teritoriale au indicat aceste prevederi legale în preambulul actelor administrative, Prefectul Judeţului Suceava a atenţionat secretarii comunelor Ciprian Porumbescu, Mănăstirea Humorului, Calafindeşti, Ilişeşti, Stroieşti, Rădăşeni, Pojorîta, Comăneşti, Arbore, Iaslovăţ, Moldova-Suliţa, Buneşti, Todireşti, Boroaia, Volovăţ, Şerbăuţi, Bogdăneşti, Horodniceni şi Moara să ia măsuri pentru intrarea în legalitate în sensul modificării preambulului tuturor actelor administrative emise după republicarea Legii nr. 215/2001.

S-a constatat că, primarii şi secretarii unităţilor administrativ-teritoriale nu cunosc prevederile Legii nr.188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, republicată, potrivit cărora ocuparea funcţiilor publice vacante se face prin promovare, transfer, redistribuire şi concurs, fapt ce a dus la angajarea unor persoane fără concurs.

Din exercitarea controlului de legalitate al actelor administrative s-a constatat necunoaşterea legislaţiei muncii şi a prevederilor HG nr. 281/1993, procedându-se la angajări fără concurs sau examen, după caz, aşa cum s-a procedat la Primăria oraşului Salcea, precum şi la Primăriile comunelor Grămeşti, Fundu Moldovei, Ciocăneşti şi Drăguşeni, sau procedându-se la constituirea unei comisii comune de examen pentru funcţionari publici şi personal contractual.

S-a constatat că se emit/adoptă acte administrative cu termen de intrare în vigoare retroactiv, încălcându-se prevederile art. l din Codul civil şi ale art. l5 alin.(2) din Constituţia României, republicată, ( Primăriile comunelor Vadu-Moldovei şi Fântânele). În legătură cu dispoziţiile emise în baza prevederilor Legii nr.416/2001 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, s-a constatat faptul că, în mod frecvent, acestea sunt emise retroactiv, încălcându-se art.15 alin. (2) din Constituţia României şi art.1 din Codul civil; acelaşi aspect se poate sublinia şi la stabilirea dreptului de a beneficia de alocaţii complementare şi monoparentale; Vadu-Moldovei.

Necunoaşterea Legii nr. 215/2001, republicată:

a) Deşi potrivit prevederilor art. 57 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, viceprimarul este subordonatul primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atribuţiile sale, primarul comunei Păltinoasa, prin Dispoziţia nr. 251/2007, avizată pentru legalitate de secretarul comunei a delegat atribuţiile sale, pe perioada concediului de odihnă, consilierului său personal, motiv pentru care s-a solicitat revocarea actului administrativ.

b) Deşi, potrivit prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr, 215/2001, republicată, convocarea Consiliului Local se face în scris, prin intermediul secretarului unităţii administrativ-teritoriale, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cel puţin 3 zile înaintea şedinţelor extraordinare, s-a constatat că secretara comunei Vereşti nu a respectat acest termen, fiind atenţionată în acest sens..

c) Precizăm că art. 55 alin. (1) litera (a) din Legea nr. 215/2001, republicată, prevede expres că, Consiliul Local se dizolvă de drept în cazul în care acesta nu se întruneşte timp de două luni consecutive, la alin. (2) al aceluiaşi articol prevăzându-se că primarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale sau orice persoană interesată sesizează instanţa de contencios administrativ cu privire la cazurile prevăzute la alin. (1). Instanţa analizează situaţia de fapt şi se pronunţă cu privire la dizolvarea Consiliului Local. Hotărârea instanţei este definitivă şi se comunică prefectului.

Ca urmare a exercitării controlului de legalitate, motivat de faptul că nu au convocat lunar Consiliul Local, în şedinţe ordinare, s-a procedat la atenţionarea unui număr de 29 primari (Bălăceana, Ciprian Porumbescu, Dumbrăveni, Frasin, Grăniceşti, Mitocu Dragomirnei, Muşeniţa, Breaza, Burla, Bogdăneşti, Cornu Luncii, Drăgoieşti, Forăşti, Fundu Moldovei, Gălăneşti, Grămeşti, Slatina, Şaru Dornei, Valea Moldovei, Bosanci, Vereşti, Zvorîştea, Hănţeşti, Pătrăuţi, Siminicea, Straja, Ulma, Volovăţ, Cârlibaba).

d) Deşi potrivit prevederilor art. 30 alin (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, validarea alegerii consilierilor se face de către judecătoria în raza căreia se află unitatea administrativ-teritorială, de către un judecător desemnat de preşedintele instanţei, consiliile locale ale comunelor Rădăşeni şi Boroaia au validat mandatele de consilieri locali prin hotărâre, motiv pentru care s-a solicitat revocarea actelor administrative emise cu încălcarea legii.

e) La consiliile locale ale comunelor Bosanci, Rîşca, Siminicea şi Putna s-a constatat faptul că sunt aprobate mai multe procese-verbale la începutul unei şedinţe, încălcându-se prevederile art.42 alin. (5) din Legea nr.215/2001, republicată, aspect sesizat în dispoziţia de convocare a Consiliului Local, în şedinţă de lucru.

Actul administrativ trebuie redactat cu respectarea tehnicilor juridice prin care i se atribuie acestuia claritate, concizie şi eficienţă, fiind supus regimului juridic specific, adică regulilor de formă şi fond stabilite prin acte normative superioare şi exterioare, reguli care trebuie respectate sub sancţiunea nulităţii. Legalitatea actului administrativ presupune deci respectarea tuturor condiţiilor cerute de lege pentru valabilitate şi oportunitate. Având în vedere că actele administrative sunt emise de autorităţi ale administraţiei în regim de putere publică, trebuie să îmbrace forma scrisă pentru validitate, proba drepturilor şi obligaţiilor născute din cuprinsul său, publicitate şi control.

În legătură cu tehnica de redactare a actelor administrative s-a constatat că, la comunele Drăguşeni, Fântânele, Vatra Moldoviţei, Siminicea ,Panaci, Horodniceni şi Vereşti nu se respectă condiţiile de formă ale acestora, secretarii acestor unităţi administrative fiind atenţionaţi în acest sens.

În cazul actelor administrative prin care se soluţionează notificările formulate în baza Legii nr. 10/2001, republicată s-a constatat că aceste acte administrative nu sunt redactate potrivit modelelor aprobate prin HG nr. 250/2007.

În cursul anului 2007, în cadrul celor 6 şedinţe la care au fost convocaţi secretarii unităţilor administrativ-teritoriale şi primarii s-a analizat activitatea desfăşurată de către aceştia şi s-au făcut instruiri cu privire la actele normative apărute şi care au impact asupra autorităţilor. Tot cu aceste ocazii s-au stabilit măsuri pentru intrarea în legalitate acolo unde a fost cazul .

0 comentarii: