vineri, 21 martie 2008

Achizitionare 128 tuburi din beton armat F 600, F 800, F 1000, F 1200, F 1500 - Directia Silvica, Suceava


1. Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax, adresa de e-mail ale autoritatii contractante: Directia Silvica Suceava, cu sediul in Suceava, Bd. 1 Mai nr. 6, tel. 0230/21.76.85. fax 0230/52.17.83, e-mail: silvasv@silvasv.ro.
2. Dupa caz, se precizeaza daca este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a carui indeplinire este prevazuta in cadrul unui program de angajare protejata: nu este cazul.
3. a) Procedura de atribuire aplicata: licitatie deschisa.
b) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie incheiat un acord-cadru: nu este cazul.
c) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie utilizat un sistem dinamic de achizitie: nu este cazul.
d) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie organizata o etapa suplimentara de licitatie electronica (conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din Ordonanta de urgenta): nu este cazul.
4. Locul de livrare a produselor: franco beneficiar.
5. Natura produselor care urmeaza sa fie furnizate precizand, totodata, daca achizitionarea se va realiza prin cumparare, cumparare in rate, inchiriere, leasing sau orice combinatie a acestora; codul/codurile CPV: achizitia de tuburi din beton armat, franco beneficiar necesare pentru realizarea de podete tubulare, in cadrul lucrarilor de intretinere si reparatii a drumurilor auto forestiere din raza de activitate a Directiei Silvice Suceava, prin cumparare, cod CPV 28814240-5.
6. Cantitatea de produse care trebuie furnizata: 128 tuburi (32 tuburi - F 600, 64 tuburi - F 800, 22 tuburi F - 1.000, 4 tuburi - F 1.200 si 6 tuburi - F 1.500).
7. Optiunea de achizitionare a unor cantitati suplimentare: autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a suplimenta sau reduce cantitatea de produse solicitata cu pana la 50%.
8. in cazul incheierii unui acord-cadru: nu este cazul.
a) durata prevazuta pentru respectivul acord;
b) valoarea totala estimata a serviciilor care urmeaza a se presta pe durata acordului-cadrul;
c) in masura in care este posibil, valoarea individuala si frecventa contractelor subsecvente care urmeaza sa fie atribuite.
9. in cazul in care contractele sunt divizate in loturi, se precizeaza daca operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi: operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.
10. Termenul de finalizare sau durata contractului: 12 luni de la atribuirea contractului.
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se accepta oferte alternative.
12. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei de atribuire: 100 RON, contravaloarea documentatiei si se poate achita numerar la casieria Directiei Silvice Suceava.
13. Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax si adresa de e-mail ale biroului de la care se poate solicita documentatia de atribuire: Directia Silvica Suceava, Suceava, Bd. 1 Mai nr. 6, Biroul Investitii, Drumuri Forestiere, tel./fax 0230/21.68.40.
14. a) Termenul limita de primire a ofertelor. 14.09.2007, ora 10.00.
b) Adresa la care se transmit ofertele: Directia Silvica Suceava, cu sediul in Suceava, Bd. 1 Mai nr. 6, cod postal 720224.
c) Limba sau limbile in care trebuie redactate candidaturile: limba romana.
15. Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 14.09.2007, ora 12.00, Directia Silvica Suceava, Bd. 1 Mai nr. 6.
16. Daca este cazul, garantiile solicitate: garantia de participare pentru toate loturile in suma de 7.933 RON. Garantia de buna executie a contractului este de 5% din valoarea contractului.
17. Modalitati principale de finantare si de plata si/sau referiri la prevederile care le reglementeaza:
- surse de finantare: fonduri proprii ale Directiei Silvice Suceava;
- modalitati de plata: ordin de plata.
18. Dupa caz, forma juridica pe care trebuie sa o i asocierea grupului de operatori economici caruia i s-a atribuit contractul: nu este cazul.
19. Criterii de calificare privind situatia personala a operatorilor economici care pot atrage dupa sine excluderea acestora din urma: conform documentatiei procedurii.
20. Criterii de calificare privind situatia economico-financiara, precum si capacitatea tehnica si profesionala a operatorilor economici; nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al(e) capacitatilor minime impuse: conform documentatiei procedurii.
21. Pentru acordul-cadru: nu este cazul.
a) numarul sau, dupa caz, numarul maxim de operatori economici cu care se va incheia acordul-cadru;
b) durata acordului-cadru;
c) daca este cazul, motivele care justifica o durata a acordului- cadru mai lunga de patru ani.
22. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 90 de zile.
21. Criteriul de atribuire a contractului (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41): oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.
22. Alte informatii: deschiderea ofertelor depuse de candidati se va face la data de 14.09.2007, ora 12.00.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Biroul Investitii Drumuri din cadrul Directiei Silvice Suceava, tel./fax 0230/21.68.40.
(29/46.760)