vineri, 21 martie 2008

Lucrari de executie in vederea realizarii obiectivului "Reabilitare cabana Sipotel", judetul Suceava

Lucrari de executie in vederea realizarii obiectivului "Reabilitare cabana Sipotel", judetul Suceava
Obiectiv: Reabilitare cabana Sipotel
1. Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax, adresa de e-mail ale autoritatii contractante - Universitatea "Stefan cel Mare" - Suceava, CF 4244423, Suceava, Str. Universitatii nr. 13, cod postal 720229, telefon 0230-520081, 0230-216147, fax 0230-520080, 0230-523747, email: rector@usv.ro.
2. Dupa caz, se precizeaza daca este vorba de un contract de lucrari rezervat atelierelor protejate sau a carui executare este prevazuta in cadrul unui program de angajare protejata: nu.
3. a) Procedura de atribuire aplicata: licitatie deschisa.
b) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie incheiat un acord-cadru: nu.
c) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie utilizat un sistem dinamic de achizitie: nu.
d) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie organizata o etapa suplimentara de licitatie deschisa (conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din Ordonanta de urgenta): nu.
4. Locul executiei lucrarilor: pe raza ocolului silvic Rasca.
5. Natura si dimensiunea lucrarilor, caracteristicile generale ale lucrarii; codul/codurile CPV (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).
Executia obiectivului reabilitare cabana Sipotel presupune realizarea, conform clasificarii CPV, a urmatoarelor tipuri de lucrari: 45210000-2 - lucrari de constructii.
Lucrarea consta in refunctionalizarea, modernizarea si extinderea unui vechi imobil, amplasat in padure pe raza Ocolului Silvic Rasca, judetul Suceava.
Sunt necesare lucrari de:
- Captare de apa si alimentare cu apa: foraje subterane.
- Canalizare menajera: fosa septica.
- Alimentare cu energie electrica: generator de curent electric.
- Alimentare cu energie termica: centrala termica.
- Constructii: recompartimentari, extinderi, structuri din beton armat si lemn, sarpanta si invelitoare, finisaje etc.
6. Optiunea de achizitionare a unor lucrari noi similare: da, prin negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, in conditiile legii.
7. in cazul in care contractul este divizat in mai mult loturi, se va preciza dimensiunea respectivelor loturi: nu este cazul.
8. Informatii privind obiectivul lucrarii sau contractului, in cazul in care acesta implica si proiectare: nu se solicita proiectare.
9. in cazul incheierii unui acord-cadru: nu este cazul.
10. in cazul in care contractele sunt divizate in loturi, se precizeaza daca operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi: nu este cazul.
11. Termenul de finalizare sau durata contractului: durata de executie a lucrarilor solicitate de autoritatea contractanta este de maximum 8 luni calendaristice.
12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se interzice depunerea de oferte alternative.
13. Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax si adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentatia de atribuire - documentatia de atribuire se poate obtine de la Biroul Investitii din cadrul Universitatii "Stefan cel Mare" Suceava, prin ridicare directa, pe baza de imputernicire scrisa si in urma transmiterii unei cereri din partea firmei solicitante, prin achitarea sumei de 300 RON la casieria Universitatii. Solicitarea se poate transmite prin posta sau fax, dar obligatoriu cea transmisa prin fax trebuie confirmata printr-o scrisoare transmisa prin posta. Costul transmiterii documentatiei de atribuire prin alte mijloace decat cele stabilite se suporta de solicitant.
14. Daca este cazul, costul si conditiile de plata in vederea obtinerii documentatiei de atribuire: nu.
15. a) Termenul de primire a ofertelor: 17.10.2007, ora 10.00.
b) Adresa la care se transmit ofertele: Registratura universitatii, cladire corp A, campus universitar, Suceava, Str. Universitatii nr. 13.
c) Limba sau limbile in care trebuie redactate ofertele: limba romana.
16. Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 17.10.2007, ora 11.00, la sediul Universitatii "Stefan cel Mare" - Suceava.
17. Daca este cazul, garantiile solicitate:
Garantia de participare la licitatie = 26.000 lei/RON cu scrisoare de garantie bancara in favoarea universitatii. in cazul ofertantilor din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr. 346/2004) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.
Garantia de buna executie in cuantum de 10% din pretul contractului fara T.V.A.
18. Modalitati principale de finantare si de plata si/sau referiri la prevederile care le reglementeaza - finantarea se va asigura din fonduri de la bugetul de stat. Plata se face prin virament pe baza cantitatilor de lucrari real executate cuprinse in situatiile de lucrari lunare.
19. Dupa caz, forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul: contract de asociere legalizat in conditiile legii.
20. Criterii de calificare privind situatia personala a operatorilor economici care pot atrage dupa sine excluderea acestora din urma:
- declaratie privind eligibilitatea;
- declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 si/sau certificate de cazier judiciar pentru manageri;
- declaratia privind calitatea de participant la procedura;
- certificat de atestare fiscala - eliberat de ANAF si certificat fiscal privind taxele si impozitele locale - eliberat de primaria locala;
- certificat de inregistrare si certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala in original sau copie legalizata.
21. Criterii de calificare privind situatia economico-financiara, precum si capacitatea tehnica si profesionala a operatorilor economici:
- declaratii privind cifra de afaceri si situatia financiara insotite de copie dupa bilantul contabil la data de 31.12.2006, 31.12.2005, 31.12.2004;
- lista asociati, subcontractanti si acorduri de asociere, respectiv subcontractare;
- programul propriu de conducere si asigurare a calitatii propus pentru lucrare si/sau certificarea sistemului de calitate ISO 9001;
- lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani si certificari de buna executie;
- declaratie privind dotarile tehnice specifice;
- declaratie privind numarul mediu anual, pe ultimii 3 ani, al personalului angajat;
- declaratie privind asigurarea cu personal de specialitate;
- declaratie privind obligatiile contractuale in desfasurare;
- experienta similara - (valoarea minima impusa pentru o lucrare similara este de 400.000,00 RON);
- cerinta minima de calificare consta in realizarea unei cifre medii anuale de afaceri egala sau mai mare decat o valoare minima impusa (cifra medie anuala de afaceri din C+M pe ultimii 3 ani, impusa, este de 4.000.000,00 RON);
- recomandari din partea beneficiarilor;
- prezentarea certificatului de atestare a responsabilului tehnic sau executia;
- certificatul privind implementarea sistemului de management de mediu SR-EN-ISO-14001:1997 sau avizul de functionare eliberat de Agentia de Protectie a Mediului pentru sediul si organizarea de santier detinuta;
- certificatul privind implementarea sistemului de management de sanatate si securitate in munca - SR-EN-ISO-18001:1999 sau decizia, vizata de Inspectoratul Teritorial de Munca, de numire a responsabilului cu atributii de sanatate si securitate in munca pentru firma;
- informatii privind obligatiile contractuale in desfasurare.
Nivelul(nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitatilor minime impuse: nu se impun.
22. Pentru acordul-cadru: nu este cazul.
23. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 90 de zile.
24. Criteriul de atribuire a contractului: pretul cel mai scazut.
25. Alte informatii: nu este cazul.
(3/51.072)