vineri, 21 martie 2008

Servicii de proiectare a obiectivului "Spital cu dispensar policlinic, inclusiv verificarea proiectului si obtinerea avizelor necesare executiei lucra

Servicii de proiectare a obiectivului "Spital cu dispensar policlinic, inclusiv verificarea proiectului si obtinerea avizelor necesare executiei lucrarii", Judetul Suceava
1. Autoritatea contractanta: Spitalul Municipal Falticeni, str. Ion Creanga nr. 1, localitatea Falticeni, judetul Suceava, cod postal 725200, punct(e) de contact: Mircea Diaconu, tel. 0741/474448, e-mail: spitalul_falticeni@suceava.astral.ro, fax: 0230/541332, cod unic de inregistrare 5432514.
2. Aplicarea art. 43 din OUG nr. 34/2006: Nu.
3. a) Procedura de atribuire aleasa: licitatie deschisa.
b) Acord-cadru: nu este cazul.
c) Sistem dinamic de achizitii: nu este cazul.
d) Etapa suplimentara de reducere repetitiva a preturilor prezentate: nu este cazul.
4. Locul de prestare a serviciilor: la sediul prestatorului.
5. Categoria si descrierea serviciului/serviciilor: servicii de proiectare in constructii: obiectiv: Spital cu dispensar policlinic, cod CPV 74200000-1 - Servicii de arhitectura, de inginerie, de constructii si servicii conexe de consultanta tehnica.
Cantitatea serviciilor care urmeaza a fi prestate: servicii de proiectare in constructii: obiectiv: Spital cu dispensar policlinic, inclusiv verificarea proiectului si obtinerea avizelor necesare executiei lucrarii.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a achizitiona, suplimentare, servicii similare.
Valoarea estimata: 336.134 RON.
6. Prestarea serviciului este rezervata unei profesii specifice: nu este cazul.
7. Se vor depune oferte pentru intreaga gama de servicii solicitate. Nu se accepta oferte partiale.
8. Durata contractului de prestari servicii: 30 zile incepand de la data atribuirii contractului.
9. Nu se accepta oferte alternative.
10. Consultant-organizator al procedurii de atribuire Bursa Romana de Marfuri S.A. - Terminal Suceava cu sediul in Suceava, Str. Universitatii nr. 15-17, cod 720229, nr. de inregistrare in registrul comertului J 40/19450/1992, cod fiscal 1562694, telefon 0230/520099, fax 0230/520099. Persoana de contact: Marius Moldovan, mobil: 0728208311.
Documentatia de atribuire se poate ridica de la sediul consultantului-organizator, mentionat mai sus.
11. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar: 100 lei la care se adauga TVA.
Contravaloarea documentatiei se poate achita in numerar la casieria B.R.M. - Terminal Suceava sau prin ordin de plata in contul B.R.M. - Terminal Suceava in lei: RO 19 RNCB 0234 0009 9180 0001 deschis la Banca Comerciala Romana - Sucursala Suceava.
12. a) Termenul limita de depunere a ofertelor: 5.11.2007, ora 9,00.
b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: sediul autoritatii contractante din str. Ion Creanga nr. 1, Falticeni.
c) Limba de redactare a ofertei: limba romana.
13. Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 5.11.2007, ora 10,00, sediul autoritatii contractante din str. Ion Creanga nr. 1, Falticeni.
14. Garantia de participare solicitata: in valoare totala de 6.000 RON constituita in cont RO56TREZ5935005XXX001134 deschis la Trez. Falticeni sau cu scrisoare de garantie bancara.
15. Modalitatile principale de finantare si de plata si/sau referirile la prevederile care le reglementeaza: fonduri bugetare.
16. Forma juridica in care trebuie sa se legalizeze asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul de prestari servicii: contract sub semnatura privata.
17. Informatii privind criteriile de calificare: conform prevederilor din documentatia de atribuire.
18. Perioada pentru care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 60 zile de la data deschiderii ofertelor.
19. Criteriul de atribuire a contractului de prestari servicii: pretul cel mai scazut.
(30/55.044)