vineri, 21 martie 2008

Lucrari de executie a obiectivului " Reabilitare si extindere retele de alimentare cu apa potabila cartierul Voronet, oras Gura Humorului". judetul Su

Lucrari de executie a obiectivului " Reabilitare si extindere retele de alimentare cu apa potabila cartierul Voronet, oras Gura Humorului". judetul Suceava
1. Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax, adresa de e-mail, ale autoritatii contractante: Consiliul Local Gura Humorului, cu sediul in Gura Humorului Piata Republicii nr. 14, cod postal 725300, judetul Suceava, telefon/fax 0230/235.051, adresa e-mail: primariagh@gmail.com.
2. Nu este cazul unui contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a carui indeplinire este prevazuta in cadrul unui program de angajare protejata.
3. Procedura de atribuire aleasa: licitatie deschisa.
4. Locul prestarii serviciilor: orasul Gura Humorului.
5. Categoria si descrierea serviciilor care urmeaza sa fie prestate: codurile CPV servicii de studii pentru obiectivul de investitii: reabilitare si extindere retele de alimentare cu apa potabila, extindere retele de canalizare menajera si pluviala, constructie statie de epurare a apelor uzate in cartierul Voronet, oras Gura Humorului.
Sarcinile specifice pentru partea de realizare studii sunt prezentate in documentatia de atribuire: cod CPV 74131100-7 - Servicii de studii.
6. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate:
1) Documentatie ce va fi compusa din doua capitole de studii: Studiu de prefezabilitate si Studiu de fezabilitate.
Studiul de fezabilitate va cuprinde obligatoriu urmatoarele:
- 1 Studiu topografic;
- 1 Studiu geotehnic;
- 1 Studiu de fezabilitate;
- 1 Analiza cost-beneficiu;
- 1 Studiu de impact asupra mediului;
- documentatiile necesare pentru obtinerea avizelor.
7. Optiunea de achizitionare a unor servicii noi similare: nu este cazul.
8. in cazul incheierii unui acord-cadru: nu este cazul.
9. Daca prestarea serviciului este rezervata unei profesii speciale: nu este cazul.
10. in cazul in care contractele sunt divizate in loturi, se precizeaza daca operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi: nu este cazul.
11. Termenul de finalizare sau durata contractului: 3 luni calendaristice din momentul incheierii contractului de servicii.
12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit oferte alternative.
13. Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax si adresa de e-mail ale biroului de la care se poate obtine documentatia de atribuire: Consiliul Local Gura Humorului, Biroul de relatii cu publicul, cu sediul in Gura Humorului Piata Republicii nr. 14, cod postal 725300, judetul Suceava, telefon/fax 0230/235.051, adresa e-mail: primariagh@gmail.com, sau Biroul de Integrare Europeana, cu sediul in Gura Humorului, Bd. Bucovinei nr. 41, cod postal 725300, judetul Suceava, tel. 0230/235.352, adresa e-mail: camelia_lisneanu@yahoo.com.
14. Daca este cazul, costul si conditiile de plata in vederea obtinerii documentatiei de atribuire: nu se percep costuri pentru procurarea documentatiei de atribuire.
15. a) Termenul de primire a ofertelor: 4.02.2008, ora 10.00.
b) Adresa la care se transmit ofertele: Consiliul Local Gura Humorului, cu sediul in Gura Humorului Piata Republicii nr. 14, cod postal 725300, judetul Suceava, Biroul de relatii cu publicul, tel./fax 0230/235.051.
c) Limba sau limbile in care trebuie redactate ofertele: limba romana.
16. Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 4.02.2008, ora 12.00, Primaria Gura Humorului, cu sediul in Gura Humorului, Sala mica de sedinte, cod postal 725300, judetul Suceava.
17. Daca este cazul, garantiile solicitate: conform documentatiei de atribuire.
18. Modalitati principale de finantare si de plata si/sau referirile la prevederile care le reglementeaza:
� Fonduri Phare.
� Fonduri de la bugetul de stat.
� Fonduri de la bugetul local.
19. Dupa caz, forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul: acord de asociere sau acord de subcontractare.
20. Criterii de calificare privind situatia personala a operatorilor economici care pot atrage dupa sine excluderea acestora din urma: conform documentatiei de atribuire.
21. Criterii de calificare privind situatia economico-financiara precum si capacitatea tehnica si profesionala, a operatorilor economici; nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitatilor minime impuse: conform documentatiei de atribuire.
22. Pentru acordul-cadru: nu este cazul.
23. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 90 zile.
24. Criteriul de atribuire a contractului: pretul cel mai scazut.
25. Alte informatii: nu este cazul.
(18/67.398)