vineri, 21 martie 2008

Lucrari de executie a obiectivului "Alimentare cu apa a localitatii Adancata, comuna Adancata", judetul Suceava


Alimentare cu apa a localitatii Adancata, comuna Adancata, judetul Suceava, cod CPV 45232150-8 - lucrari pentru conducte de alimentare cu apa
1. Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax, adresa de e-mail, ale autoritatii contractante: Primaria comunei Adancata, cu sediul in localitatea Adancata, comuna Adancata, judetul Suceava, cod fiscal 4327480, telefon 0230/528.566, fax 0230/528.571.
2. Dupa caz, se precizeaza daca este vorba de un contract de lucrari rezervat atelierelor protejate sau a caror executare este prevazuta in cadrul unui program de angajare protejata. -
3. a) Procedura aplicata de atribuire: licitatie deschisa.
b) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie incheiat un acord-cadru: -
c) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie utilizat un sistem dinamic de achizitie: -
d) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie organizata o etapa suplimentara de licitatie electronica [conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanta de urgenta]. -
4. Locul executiei lucrarilor: localitatea Adancata, comuna Adancata, judetul Suceava.
5. Natura si dimensiunea lucrarilor, caracteristicile generale ale lucrarii: alimentare cu apa a localitatii Adancata, comuna Adancata, judetul Suceava.
Codul/codurile CPV: 45232150-8 - lucrari pentru conducte de alimentare cu apa.
6. Optiunea de achizitionare a unor lucrari noi similare: Da, autoritatea contractanta are dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi lucrari similare, de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul procedurii respective.
7. in cazul in care contractul este divizat in mai multe loturi, se va preciza dimensiunea respectivelor loturi: -.
8. Informatii privind obiectivul lucrarii sau contractului, in cazul in care acesta implica si proiectare: -.
9. in cazul incheierii unui acord-cadru: -.
a) durata prevazuta pentru respectivul acord:-.
b) valoarea totala estimata a lucrarilor care urmeaza a se executa pe durata acordului-cadru: -.
c) in masura in care este posibil, valoarea individuala si frecventa contractelor subsecvente care urmeaza sa fie atribuite: -.
10. in cazul in care contractele sunt divizate in loturi, indicatii se precizeaza daca operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi: -.
11. Termenul de finalizare sau durata contractului: 18 luni.
12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit.
13. Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax si adresa de e-mail ale biroului de la care se poate solicita documentatia de atribuire:Primaria Comunei Adancata, localitatea Adancata, comuna Adancata, judetul Suceava, telefon 0230/528.566, fax 0230/528.571.
14. Daca este cazul, costul si conditiile de plata in vederea obtinerii documentatiei de atribuire: 400 lei (RON), depus in cont RO97TREZ59121360250XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Suceava, sau la casieria Primariei Comunei Adancata.
15. a) Termenul de primire a ofertelor: 25 septembrie 2007, ora 9.00.
b) Adresa la care se transmit ofertele: Primaria Comunei Adancata, localitatea Adancata, comuna Adancata, judetul Suceava.
c) Limba sau limbile in care trebuie redactate ofertele: limba romana.
16. Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 25 septembrie 2007, ora 18.00, la Primaria Comunei Adancata, localitatea Adancata, comuna Adancata, judetul Suceava.
17. Daca este cazul, garantiile solicitate:
a) Garantia de participare: 59.000 lei (RON).
b) Garantie de buna executie: 5% din pretul contractului fara T.V.A.
18. Modalitati principale de finantare si de plata si/sau referiri la preveerile care le reglementeaza: din bugetul de stat si alte surse legal constituite.
19. Dupa caz, forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici caruia i s-a atribuit contractul: se va legaliza la un notar public.
20. Criterii de calificare privind situatia personala a operatorilor economici care pot atrage dupa sine excluderea acestora din urma: operatori economici de specialitate care nu se afla intr-una din situatiile precizate in art. 180 si art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006;
- declaratii privind eligibilitatea;
- declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta;
21. Criterii de calificare privind situatia economico-financiara: - bilanturile contabile pe ultimii 3 ani, la 31 decembrie 2004, 31 decembrie 2005, 31 decembrie 2006, vizate si inregistrate de organele competente;
- cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani (2004, 2005, 2006).
Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al(e) capacitatilor minime impuse, precum si capacitatea tehnica si profesionala, a operatorilor economici: - cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani mai mare de 5.990.000 lei RON;
- certificat ISO 9001:2001 sau echivalent;
- certificat ISO 14001:2005 sau echivalent;
- certificat OHSAS 18001:2004 sau echivalent;
- certificat de abilitate privind executia lucrarilor in domeniul hidroedilitar conform Ordinului nr. 589/2005 al Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor sau echivalent;
- autorizare ISCIR sudori si firma pentru toate diametrele de teava PEHD supuse licitatiei sau echivalent;
- cel putin un contract de lucrari similare celui supus achizitiei (CPV 45232150-8 - lucrari pentru conducte de alimentare cu apa), terminat in ultimii 5 ani. Se va prezenta contractul, procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarii si procesul-verbal de receptie finala.
Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al(e) capacitatilor minime impuse: cel putin o lucrare similara (CPV 45232150-8 - lucrari pentru conducte de alimentare cu apa) terminata in ultimii 5 ani mai mare de 898.600 lei RON.
22. Pentru acordul-cadru: -.
a) numarul sau, dupa caz, numarul maxim de operatori economici cu care se va incheia acordul-cadru: -.
b) durata acordului-cadru: -.
c) daca este cazul, motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai lunga de patru ani: -.
23. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 90 de zile.
24. Criteriul de atribuire a contractului: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.
Criterii: Pondere:

1. pretul ofertei 51%
2. durata de executie 10%
3. durata maxima de garantie acordata lucrarii 39%

25. Alte informatii:
a) persoane de contact: primar Filip Dorel;
b) persoanele autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:comisia de evaluare si cate un reprezentant imputernicit din partea ofertantilor.
(1/46.397)