vineri, 21 martie 2008

Lucrari de executie a obiectivului "Alimentare cu apa, comuna Sucevita", judetul Suceava


1. Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax, adresa de e-mail, ale autoritatii contractante: Primaria comunei Sucevita, cu sediul in comuna Sucevita, judetul Suceava, cod fiscal 4441336, telefon 0230/417.102, fax 0230/417.030.
2. Dupa caz, se precizeaza daca este vorba de un contract de lucrari rezervat atelierelor protejate sau a caror executare este prevazuta in cadrul unui program de angajare protejata.
3. a) Procedura de atribuire aplicata: licitatie deschisa.
b) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie incheiat un acord-cadru: -
c) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie utilizat un sistem dinamic de achizitie: -
d) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie organizata o etapa suplimentara de licitatie electronica (conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanta de urgenta).
4. Locul executiei lucrarilor: localitatea Sucevita, comuna Sucevita, judetul Suceava.
5. Natura si dimensiunea lucrarilor, caracteristicile generale ale lucrarii: alimentare cu apa, comuna Sucevita, judetul Suceava, codul/codurile CPV 45232150-8 - lucrari pentru conducte de alimentare cu apa.
6. Optiunea de achizitionare a unor lucrari noi similare: da. Autoritatea contractanta are dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi lucrari similare, de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul procedurii respective.
7. in cazul in care contractul este divizat in mai multe loturi, se va preciza dimensiunea respectivelor loturi: -
8. Informatii privind obiectivul lucrarii sau contractului, in cazul in care acesta implica si proiectare: -
9. in cazul incheierii unui acord-cadru: -
a) durata prevazuta pentru respectivul acord: -
b) valoarea totala estimata a lucrarilor care urmeaza a se executa pe durata acordului-cadru: -
c) in masura in care este posibil, valoarea individuala si frecventa contractelor subsecvente care urmeaza sa fie atribuite.
10. in cazul in care contractele sunt divizate in loturi, indicatii se precizeaza daca operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.
11. Termenul de finalizare sau durata contractului: 24 luni.
12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit.
13. Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax si adresa de e-mail ale biroului de la care se poate solicita documentatia de atribuire: Primaria comunei Sucevita, cu sediul in localitatea Sucevita, comuna Sucevita, judetul Suceava, telefon 0230/417.102, fax 0230/417.030.
14. Daca este cazul, costul si conditiile de plata in vederea obtinerii documentatiei de atribuire: 500 lei (RON), depus in cont RO13TREZ59521390207XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Radauti, sau la casieria Primariei comunei Sucevita.
15. a) Termenul de primire a ofertelor: 25 septembrie 2007, ora 14.00.
b) Adresa la care se transmit ofertele: Primaria comunei Sucevita, cu sediul in localitatea Sucevita, comuna Sucevita, judetul Suceava.
c) Limba sau limbile in care trebuie redactate ofertele: limba romana.
16. Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 26 septembrie 2007, ora 18.00, la Primaria comunei Sucevita, localitatea Sucevita, comuna Sucevita, judetul Suceava.
17. Daca este cazul, garantiile solicitate:
a) garantia de participare: 33.400 lei (RON);
b) garantia de buna executie: 5% din pretul contractului fara T.V.A.
18. Modalitati principale de finantare si de plata si/sau referiri la prevederile care le reglementeaza: din fonduri bugetare, credite externe contractate sau garantate de stat si alte surse legal constituite.
19. Dupa caz, forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul: se va legaliza la un notar public.
20. Criterii de calificare privind situatia personala a operatorilor economici care pot atrage dupa sine excluderea acestora din urma:
- operatori economici de specialitate care nu se afla intr-una din situatiile precizate in art. 180 si art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.
- declaratii privind eligibilitatea;
- declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta.
21. Criterii de calificare privind situatia economica-financiara:
- bilanturile contabile pe ultimii 3 ani, la 31 decembrie 2004, 31 decembrie 2005, 31 decembrie 2006, vizate si inregistrate de organele competente;
- fisa cu informatii generale (formular B1).
Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitatilor minime impuse: precum si capacitatea tehnica si profesionala, a operatorilor economici:
- cifra medie de afaceri la 31 decembrie 2006 mai mare 2.500.000 lei RON;
- cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani mai mare 2.500.000 lei RON;
- cel putin un contract de lucrari similare celui supus achizitiei (CPV 45232150-8 - lucrari pentru conducte de alimentare cu apa) terminat in ultimii 5 ani. Se va prezenta contractul, procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarii si procesul-verbal de receptie finala.
Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitatilor minime impuse: cel putin o lucrare similara (CPV 45232150-8 - lucrari pentru conducte de alimentare cu apa) terminata in ultimii 5 ani mai mare 500.000 lei RON.
22. Pentru acordul-cadru:
a) numarul sau, dupa caz, numarul maxim de operatori economici cu care se va incheia acordul-cadru: -
b) durata acordului-cadru: -
c) daca este cazul, motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai lunga de patru ani:
23. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 90 de zile.
24. Criteriul de atribuire a contractului: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.
--------------------------------------------------------------------------------
Criterii Pondere
--------------------------------------------------------------------------------
1. Pretul ofertei 51%
2. Durata de executie 20%
3. Durata maxima de garantie acordata lucrarii 29%
--------------------------------------------------------------------------------

25. Alte informatii:
a) persoane de contact: primar Ioan Onufrei;
b) persoanele autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: comisia de evaluare si cate un reprezentant imputernicit din partea ofertantilor.
(14/46.012)