vineri, 21 martie 2008

Servicii de reparatii si modernizare pentru diverse obiective Directia Silvica Suceava


1. Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax, adresa de e-mail ale autoritatii contractante: Directia Silvica Suceava, cu sediul in Suceava, Bd. 1 Mai nr. 6, 0230/217685, fax 0230/521783, e-mail: silvasv@silvasv.ro.
2. Dupa caz, se precizeaza daca este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a carui indeplinire este prevazuta in cadrul unui program de angajare protejata: nu este cazul.
3. a) Procedura de atribuire aplicata: licitatie deschisa.
b) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie incheiat un acord-cadru: nu este cazul.
c) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie utilizat un sistem dinamic de achizitie: nu este cazul.
d) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie organizata o etapa suplimentara de licitatie electronica (conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanta de urgenta: nu este cazul.
4. Locul de prestare a serviciilor: Directia Silvica Suceava si subunitatile acesteia.
5. Categoria si descrierea serviciilor care urmeaza sa fie achizitionate: servicii de proiectare - arhitectura.
lot 1 - instalatie de climatizare la sediul Directiei Silvice Suceava;
lot 2 - reparatii si modernizare canton silvic Gainesti - OS Malini;
lot 3 - reparatii si modernizare canton silvic Valea Putnei - OS Pojorata;
lot 4 - reparatii si modernizare canton silvic Izvorul Alb - OS Pojorata;
lot 5 - reparatii si modernizare anexe sediu ocol - OS Rasca;
codul/codurile CPV: cod 74222000.
6. Cantitatea serviciilor care trebuie achizitionate: conform caietului de sarcini.
7. Se precizeaza daca furnizarea produselor este rezervata unei profesii specifice: nu este cazul.
8. in cazul in care contractele sunt divizate in loturi, se precizeaza daca operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi: agentii economici vor depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.
lot 1 - instalatie de climatizare la sediul Directiei Silvice Suceava;
lot 2 - reparatii si modernizare canton silvic Gainesti - OS Malini;
lot 3 - reparatii si modernizare canton silvic Valea Putnei - OS Pojorata;
lot 4 - reparatii si modernizare canton silvic Izvorul Alb - OS Pojorata;
lot 5 - reparatii si modernizare anexe sediu ocol - OS Rasca;
9. Termenul de finalizare sau durata contractului: 1 luna calendaristica de la data semnarii contractului.
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se accepta oferte alternative.
11. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei de atribuire: 100 lei - prin ordin de plata in contul Directiei Silvice Suceava (RO41BRDE340SV10287103400- BRD Suceava) sau lichiditati la casieria unitatii.
12. a) Data limita de primire a ofertelor: 21.11.2007, ora 10.00.
b) Adresa la care se transmit candidaturile: Directia Silvica Suceava, cu sediul in Suceava, Bd. 1 Mai nr. 6.
c) Limba sau limbile in care trebuie redactate candidaturile: limba romana.
13. Data, ora si locul deschiderii ofertelor: sediul Directiei Silvice Suceava, data 21.11.2007, ora 12.00.
14. Garantia pentru participare solicitata:
- lot 1 - 216 lei;
- lot 2 - 630 lei;
- lot 3 - 630 lei;
- lot 4 - 630 lei;
- lot 5 - 540 lei;
(ordin de plata in contul Directiei Silvice Suceava RO41BRDE340SV10287103400 - BRD Suceava, lichiditati la casieria DS Suceava sau scrisoare de garantie bancara in favoarea DS Suceava).
15. Surse de finantare: fonduri proprii ale Directiei Silvice Suceava. Modalitati de plata: ordin de plata.
16. Dupa caz, forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul: asociere legalizata.
17. Criterii de calificare privind situatia personala a operatorilor economici care pot atrage dupa sine excluderea acestora din urma: conform documentatiei procedurii.
18. Criterii de calificare privind situatia economico-financiara, precum si capacitatea tehnica si profesionala, a operatorilor economici. Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitatilor minime impuse: conform documentatiei procedurii.
19. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 60 de zile.
20. Criteriul de atribuire a contractului: oferta cu pretul cel mai scazut.
21. Alte informatii: informatii suplimentare se pot obtine de la Directia Silvica Suceava, cu sediul in Suceava, Bd. 1 Mai nr. 6, cod postal 720262, Biroul Investitii, tel./b fax 0230 - 521783.
(13/57.397)