vineri, 21 martie 2008

Lucrari de executie a obiectivului "Alimentare cu apa sat Patrauti, comuna Patrauti", judetul Suceava


1. Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax, adresa de e-mail ale autoritatii contractante: Primaria comunei Patrauti, localitatea Patrauti, judetul Suceava, cod fiscal 4244318, telefon 0230/528.020, fax 0230/528.020.
2. Dupa caz, se precizeaza daca este vorba de un contract de lucrari rezervat atelierelor protejate sau a caror executare este prevazuta in cadrul unui program de angajare protejata -.
3. a) Procedura de atribuire aplicata: licitatie deschisa.
b) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie incheiat un acord-cadru: -.
c) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie utilizat un sistem dinamic de achizitie: -.
d) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie organizata o etapa suplimentara de licitatie electronica (conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanta de urgenta -.
4. Locul executiei lucrarilor: localitatea Patrauti, comuna Patrauti, judetul Suceava.
5. Natura si dimensiunea lucrarilor, caracteristicile generale ale lucrarii: alimentare cu apa sat Patrauti, comuna Patrauti, judetul Suceava.
Codul/codurile CPV 45232150-8- Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa.
6. Operatiunea de achizitionare a unor lucrari noi similare: da. Autoritatea contractanta are dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi lucrari similare, de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul procedurii respective.
7. in cazul in care contractul este divizat in mai multe loturi se va preciza dimensiunea respectivelor loturi: -.
8. Informatii privind obiectivul lucrarii sau contractului, in cazul in care acesta implica si proiectare -.
9. in cazul incheierii unui acord cadru:
a) durata prevazuta pentru respectivul acord: -.
b) valoarea totala estimata a lucrarilor care urmeaza a se executa pe durata acordului-cadru: -.
c) in masura in care este posibil, valoarea individuala si frecventa contractelor subsecvente care urmeaza sa fie atribuite -.
10. in cazul in care contractele sunt divizate in loturi, indicatii se precizeaza daca operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi -.
11. Termenul de finalizare sau durata contractului: 18 luni.
12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit.
13. Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax si adresa de e-mail ale biroului de la care se poate solicita documentatia de atribuire: Primaria comunei Patrauti, localitatea Patrauti, comuna Patrauti, judetul Suceava, telefon 0230/528.020, fax 0230/258.020.
14. Daca este cazul, costul si conditiile de plata in vederea obtinerii documentatiei de atribuire: 500 lei (RON), depus in cont RO08TREZ59121170230XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Suceava, sau la casieria Primariei comunei Patrauti.
15. a) Termenul de primire a ofertelor: 21 septembrie 2007, ora 9.00
b) Adresa la care se transmit ofertele: Primaria comunei Patrauti, localitatea Patrauti, comuna Patrauti, judetul Suceava.
c) Limba sau limbile in care trebuie redactate ofertele: limba romana.
16. Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 21 septembrie 2007, ora 18.00, la Primaria comunei Patrauti, localitatea Patrauti, comuna Patrauti, judetul Suceava.
17. Daca este cazul, garantiile solicitate:
a) Garantia de participare: 66.000 lei (RON).
b) Garantiei de buna executie: 5% din pretul contractului fara T.V.A.
18. Modalitati principale de finantare si de plata si/sau referiri la prevederile care le reglementeaza: din fonduri bugetare, credite externe contractante sau garantate de stat si alte surse legal constituite.
19. Dupa caz, forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul: se va legaliza la un notar public.
20. Criterii de calificare privind situatia personala a operatorilor economici care pot atrage dupa sine excluderea acestora din urma: Operatori economici de specialitate care nu se afla intr-una din situatiile precizate in art. 180 si art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006.
Declaratii privind eligibilitatea.
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta.
21. Criterii de calificare privind situatia economica-financiara. Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani, la 31 decembrie 2004, 31 decembrie 2005, 31 decembrie 2006, vizate si inregistrate de organele competente.
Fisa cu informatii generale (formulare B 1).
Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al(e) capacitatilor minime impuse: cifra medie de afaceri la 31 decembrie 2006 >5.237.000 lei RON; cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani >4.539.000 lei RON.
precum si capacitatea tehnica si profesionala a operatorilor economici: cel putin un contract de lucrari similare celui supus achizitie (CPV 45232150-8 - lucrari pentru conducte de alimentare cu apa) terminat in ultimii 5 ani. Se va prezenta contractul, procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarii si procesul-verbal de receptie finala.
Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al(e) capacitatilor minime impuse: Cel putin o lucrare similara (CPV 45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa) terminata in ultimii 5 ani >990.000 lei RON.
22. Pentru acordul-cadru:
a) numarul sau, dupa caz, numarul maxim de operatori economici cu care se va incheia acordul-cadru -;
b) durata acordului-cadru -;
c) daca este cazul, motivele care justifica o durata a acordului- cadru mai lunga de patru ani -.
23. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 90 de zile.
24. Criteriul de atribuire a contractului: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.
Criterii: Pondere:

1. Pretul ofertei 51%
2. Durata de executie 10%
3. Durata maxima de garantie acordarii lucrarii 39%

25. Alte informatii:
a) Persoane de contract: primar Dragos-Ioan Jureschi
b) Persoanele autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: Comisia de evaluare si cate un reprezentant imputernicit din partea ofertantilor.
(27/45.675)