vineri, 21 martie 2008

Servicii de proiectare, executie in vederea realizarii obiectivului "Varianta de ocolire Suceava km 0+000 - 13+173", CNADNR SA, DRDP Iasi

Servicii de proiectare, executie in vederea realizarii obiectivului "Varianta de ocolire Suceava km 0+000 - 13+173", CNADNR SA, DRDP Iasi
1. Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax, adresa de e-mail, ale autoritatii contractante: C.N.A.D.N.R. - S.A. - D.R.D.P. Iasi, cu sediul in Iasi, str. Gh. Asachi nr. 19, telefon 0232/21.44.30, fax 0232/21.44.32, e-mail: drdpis@maildntis.ro, www.andnet.ro.
2. Nu este cazul.
3. a. Procedura de atribuire aplicata: licitatie deschisa Varianta de ocolire Suceava km 0+000-13+173.
b. Nu este cazul.
c. Nu este cazul.
d. Nu este cazul.
4. Locul executiei lucrarilor: Varianta de ocolire Suceava km 0+000-13+173
5. Natura si dimensiunea lucrarilor, caracteristicile generale ale lucrarii; codul/codurile CVP: 45233130-9 - Lucrari de constructii de drumuri nationale; 45221111-3 - Pod rutier; 45221119-9 - Renovare poduri; 74232250-1 - servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport.
6. Optiunea de achizitionare a unor lucrari noi, similare: D.R.D.P. Iasi isi rezerva dreptul de a achizitiona suplimentar, lucrari similare conform prevederilor art. 122 din OUG 34/2006.
7. Contractul nu este divizat pe loturi.
8. Informatii privind obiectivul lucrarii sau contractului, in cazul in care acesta implica si proiectare: da, implica proiectare.
9. Nu este cazul.
10. Nu este cazul.
11. Termenul de finalizare sau durata contractului: 36 luni.
12. Nu se admit oferte alternative.
13. Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax si adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentatia de atribuire: Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi - Iasi, str. Gh. Asachi nr. 19, Biroul Licitatii.
14. Costul si conditiile de plata in vederea obtinerii documentatiei de atribuire: documentatia de atribuire costa 950 lei fara TVA si se achita cu cash la casierie sau virament OP in contul D.R.D.P. Iasi RO35RNCB0175008094080001.
15. a. Termenul de primire a ofertelor: 9.10.2007, ora 9.00.
b. Adresa la care se transmit ofertele: D.R.D.P. Iasi - Iasi, str. Gh. Asachi nr. 19, c.p. 700.481, registratura.
c. Limba in care trebuie redactate ofertele: limba romana.
16. Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 9.10.2007, ora 10.00, la sediul D.R.D.P. Iasi.
17. Garantiile solicitate: garantie participare 2.200.000 RON, sub forma de scrisoare de garantie bancara in original; garantie de buna executie 10% din valoarea fara TVA a contractului.
18. Modalitati principale de finantare si de plata si/sau referiri la prevederile care le reglementeaza: bugetul de stat.
19. Forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul: contract de asociere legalizat, conf. 44 din OUG 34/2006.
20. Criterii de calificare privind situatia personala a operatorilor economici care pot atrage dupa sine excluderea acestora din urma:
1. Declaratie eligibilitate, 2. Documente care sa ateste ca ofertantul nu se incadreaza in situatiile prevazute la art. 180 si 181 din OUG 34/2006, 3. Certificat APDP pentru DN, pentru executant - sau alte organisme abilitate, 4. Certificate constatatoare privind plata taxelor si impozitelor la bugetele de stat si locale, la data de 31.08.2007.
21. Criterii de calificare privind situatia economico-financiara precum si capacitatea tehnica si profesionala, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitatilor minime impuse: 1. Bilanturi contabile la 31.12.2004, 31.12.2005, 31.12.2006 si 30.06.2007 precum si balanta contabila la data de 31.08.2007, 2. Fisa de informatii generale, 3. Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani din activitatea de constructii-montaj sa fie de minim: 75.000.000 lei, 4. Capacitatea financiara de sustinere a lucrarilor prin lichiditati disponibile si dovada accesului la facilitati de creditare de min. 15.000.000 lei, 5. Lista lucrarilor similare executate in ultimii 5 ani, insotita de certificate de buna executie: incheierea si indeplinirea in ultimii 5 ani a unui contract de natura si complexitatea similare lucrarilor care fac obiectul contractului, in valoare de 50.000.000 lei sau 75.000.000 lei din cel mult 3 contracte, 6. Informatii referitoare la dotarile de natura tehnica, 7. Informatii referitoare la personalul de specialitate pentru indeplinirea contractului.
22. Nu este cazul.
23. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 90 de zile.
24. Criteriul de atribuire a contractului: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic.
25. Alte informatii: * valoarea estimata: 157.000.000 RON fara TVA, * anunt de intentie nr. 6545/28.06.2007 in SEAP si MO 472/27.07.2007, * anunt de participare 29731/28.08.2007 in SEAP.
(3/51.277)