vineri, 21 martie 2008

Lucrari de executie a obiectivului "Extindere retea alimentare apa si canalizare din str. Grigore Alexandru Ghica si str. Biruintei, cartierul Itcani

Lucrari de executie a obiectivului "Extindere retea alimentare apa si canalizare din str. Grigore Alexandru Ghica si str. Biruintei, cartierul Itcani municipiul Suceava", judetul Suceava
1. Autoritatea contractanta: Municipiul Suceava, cu sediul la Primaria municipiului Suceava, Bd. 1 Mai nr. 5A, telefon 212696, fax 520593, cod fiscal 4244792, e-mail: primsv@primariasv.ro.
2. Procedura de atribuire aplicata: licitatie deschisa.
3. Locul executiei lucrarilor: str. Grigore Alexandru Ghica si Str. Biruintei din cartierul Itcani, in municipiul Suceava.
4. Natura si dimensiunea lucrarilor: extindere retea apa si canal str. Grigore Al. Ghica si Str. Biruintei - cod CPV 45231300-8 - lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta.
Scopul contractului este reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare pe strazile Grigore Alexandru Ghica si Biruintei din cartierul Itcani, din municipiul Suceava.
5. Durata contractului: maximum 12 luni de la data semnarii.
6. Nu se admit oferte alternative.
7. Documentatia de atribuire se poate obtine de la sediul Primariei municipiului Suceava, Compartimentul achizitii publice, parter, telefon 212696, interior 167. Termenul limita pentru solicitarea documentatiei: 12.09.2007, ora 16.00.
8. Contravaloarea documentatiei de atribuire este de 150 lei si se achita numerar la casieria Primariei municipiului Suceava.
9. Termenul limita de primire a ofertelor: 17.09.2007, ora 11.00.
10. Adresa la care se transmit ofertele: Primaria municipiului Suceava, Bd. 1 Mai nr. 5A.
11. Limba in care trebuie redactata oferta: limba romana.
12. Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 17.09.2007, ora 12.00, la sediul Primariei municipiului Suceava.
13. Garantia de participare: 19.000 lei RON.
14. Modalitati de finantare: buget local.
15. Se accepta asocierea mai multor operatori economici in vederea depunerii unei oferte comune.
16. Criterii de calificare privind situatia personala a operatorilor economici: declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea, certificate de plata a impozitelor si taxelor, certificate O.R.C.
17. Criterii minime de calificare privind situatia economico-financiara, precum si capacitatea tehnica si profesionala a operatorilor economici:
- informatii generale, lista cu principalele lucrari executate in ultimii 5 ani, informatii referitoare la studiile si pregatirea profesionala a personalului angajat, declaratie privind echipamentele si utilajele, declaratie cuprinzand subcontractantii, certificat ISO 9001/2001.
18. Durata de valabilitate a ofertelor: 90 de zile.
19. Criteriul de atribuire a contractului: pretul cel mai scazut.
20. Valoarea estimata a contractului: 968.067 lei, fara T.V.A.
(40/46.668)