vineri, 21 martie 2008

Lucrari de conservare-restaurare a obiectivului "Componente artistice catapeteasma Biserica Sf. Nicolae a Manastirii Probota", judetul Suceava


1. Autoritatea contractanta: Oficiul National al Monumentelor Istorice, cod fiscal 10444949, cu sediul in Bucuresti, str. Ienachita Vacarescu nr. 16, sectorul 4, tel. 021/336.83.86, 021/336.54.24, fax 021/336.50.69.
2. a) Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de lucrari: licitatie deschisa.
b) Tipul contractului de lucrari: contract de executie de lucrari.
3. a) Amplasamentul lucrarii: Probota, judetul Suceava.
b) Natura si cerintele de executie, caracteristicile generale ale lucrarii: de conservare-restaurare componente artistice catapeteasma Biserica "Sf. Nicolae" a Manastirii Probota.
Cod CPV 45454100-5.
c) Ofertantii vor depune oferta pentru intreaga lucrare solicitata.
4. a) Documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, se obtine contra cost, de la sediul O.N.M.I., Serviciul Tehnic, unde se pot obtine si eventualele clarificari.
b) Costul unui exemplar al documentatiei este de 285 RON.
c) Data limita pentru solicitarea clarificarilor este de 14.09.2007.
5. a) Data limita pentru depunerea ofertelor este de 20.09.2007, ora 10.00.
b) Adresa la care trebuie trimise/depuse ofertele: Oficiul National al Monumentelor Istorice, Bucuresti, str. Ienachita Vacarescu nr. 16, et. 2, camera 34, sectorul 4.
c) Limba de redactare a ofertelor este limba romana.
6. a) Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschiderea ofertelor.
b) Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Oficiului National al Monumentelor Istorice, Serviciul Tehnic si Achizitii, in data de 20.09.2007, ora 12.00.
7. Garantia pentru participare va fi de 2.800 RON.
8. Finantarea - O.N.M.I.: din fondurile obtinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice.
9. Conditiile de eligibilitate si cerintele cu privire la capacitatea tehnica si economico-financiara pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantii sunt prezentate in fisa de date a achizitiei, din documentatia de atribuire a ofertei, intocmita in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
a) Conform reglementarilor in vigoare (Legea nr. 422/2001 cu completarile si modificarile ulterioare) la licitatie pot participa numai firmele atestate de catre Ministerul Culturii si Cultelor, pentru lucrari de executie in domeniul monumentelor istorice.
b) Ofertantii sunt obligati sa prezinte si copii "Atestat" eliberat de catre M.C.C. si Atestat M.L.P.T.L.-I.S.C. pentru responsabilii cu executia lucrarii.
10. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile de la data precizata la pct. 7.b).
a) Ofertantul nu are dreptul de a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei de participare.
11. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrari va fi: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.
12. Nu se depun oferte alternative.
13. Nu se acorda preferinta interna.
14. A fost publicat anunt de intentie.
15. Data transmiterii anuntului de participare catre MONITORUL OFICIAL R.A.: 23 august 2007.
(18/47.060)