vineri, 21 martie 2008

Lucrari de constructie a obiectivului "Scoala cu 14 clase in comuna Brodina", judetul Suceava


1. Autoritatea contractanta: Primaria comunei Brodina, cu sediul in localitatea Brodina, comuna Brodina, cod postal 727060, judetul Suceava, telefon 0230/566522, fax 0230/566522, e-mail: primariabrodina@yahoo.com.
2. Nu este cazul.
3. a) Procedura de atribuire aplicata: licitatie deschisa.
b) Nu este cazul.
c) Nu este cazul.
4. Locul executiei lucrarilor: comuna Brodina, judetul Suceava.
5. Natura si dimensiunea lucrarii, caracteristici generale ale lucrarii: cod CPV 45214200-2 - lucrari de constructii de institutii scolare, construire scoala cu 14 clase in comuna Brodina, judetul Suceava.
6. Nu este cazul.
7. Nu este cazul.
8. Nu este cazul.
9. Nu este cazul.
10. Nu este cazul.
11. Termenul de finalizare: 36 de luni de la data atribuirii contractului.
12. Nu se accepta oferte alternative.
13. Documentatia de atribuire se poate solicita de la Primaria comunei Brodina, cu sediul in localitatea Brodina, comuna Brodina, cod postal 727060, judetul Suceava, telefon 0230/566522, fax 0230/566522, e-mail: primariabrodina@yahoo.com.
14. Modalitati de obtinere a documentatiei de atribuire: documentatia de atribuire se obtine in termen de maximum 4 zile calendaristice dupa transmiterea unei solicitari Primariei comunei Brodina; pretul: 500 lei.
15. Termenul limita pentru primirea ofertelor: 10.12.2007, ora 10.00, la sediul autoritatii contractante. Limba de redactare: romana.
16. Deschiderea ofertelor: 10.12.2007, ora 11.30, la sediul autoritatii contractante.
17. Garantiile solicitate: garantia de participare in valoare de 50.000 lei; garantia de buna executie 10%.
18. Modalitati de finantare si plata: bugetul local.
19. Forma juridica pe care trebuie sa o ia grupul de operatori economici: asociere legalizata.
20. Criterii de calificare privind situatia personala a operatorilor economici: declaratie privind eligibilitatea; declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006; certificat de atestare fiscala emis de A.N.A.F; certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale; certificat de inregistrare emis de Oficiul registrului comertului, certificat constatator emis de Oficiul registrului comertului.
21. Criterii de calificare privind situatia economico-financiara, precum si capacitatea tehnica si profesionala a operatorului economic. Declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani; rezultatele exercitiilor financiare pentru ultimii 3 ani incheiati (bilanturi contabile la 31.12.2006, 31.12.2005, 31.12.2004); dovada capacitatii financiare de a sustine executia lucrarilor pentru suma de 800.000 lei (scrisoare de confort).
Lista principalelor lucrari in ultimii 5 ani; declaratie privind dotarile specifice; declaratie privind numarul mediu, in ultimele 12 luni, al personalului angajat, asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere. Certificarea sistemului de management al calitatii (ISO 9001:2001 sau echivalent); informatii privind masurile de protectie a mediului ce vor fi adoptate; informatii privind masurile de securitate a muncii ce vor fi aplicate pe perioada executiei.
Ofertantul va face dovada a cel putin unui contract de lucrari de complexitate similara cu valoarea minima de 800.000 lei exclusiv TVA (sau 3 contracte a caror valori insumate sa depaseasca 1.330.000 lei exclusiv TVA). Contractele vor fi sustinute de recomandari din partea beneficiarilor, procese-verbale de receptie la terminarea lucrarilor/finala.
22. Nu este cazul.
23. Perioada in timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 60 zile.
24. Criteriul de atribuire a contractului: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.
25. Nu este cazul.
(14/60.675)