miercuri, 6 februarie 2008

Acte necesare pentru cererea pentru acordarea ajutorului social


Se depune si se inregistreaza la serviciul de protectie sociala din cadrul Consiliului Local. Se completeaza de unul din membrii de familie sau in cazurile prevazute de lege, de tutorele sau curatorul persoanei sau familiei indreptatite. Persoana care completeaza si depune cererea este titularul ajutorului social, iar beneficiarul este familia.


La depunerea cererii, se prezinta urmatoarele acte (copii sau original dupa caz) din care rezulta datele de identificare ale titularului, numarul membrilor de familie ce se vor lua in consideratie la stabilirea dreptului la ajutorul social, precum si veniturile nete realizate de membrii familiei:

 • buletinul de identitate al titularului (carnetul de identitate sau legitimatia provizorie pentru cetatenii straini sau apatrizi care au resedinta in Romania);
 • actul din care sa rezulte calitatea titularului de tutore sau curator - daca este cazul - copie legalizata sau copie XEROX, insotita de original, care se restituie dupa certificarea conformitatii;
 • certificatele de nastere ale membrilor de familie (copii);
 • certificatul de casatorie (copie);
 • adeverinte de elev sau student eliberate in luna curenta sau in luna anterioara depunerii cererii pentru acordarea ajutorului social; in adeverinta de elev sau student se va mentiona daca beneficiaza de bursa, tipul si cuantumul acesteia;
 • hotararea de incredintare, adoptie si orice hotarare privind obligatia legala de intretinere (copie legalizata);
 • adeverinte din care sa rezulte ultimul venit brut si net (salarii, sporuri, premii si orice alte drepturi banesti sau in natura) realizate de persoanele incadrate in munca;
 • adeverinta de salariul net, din luna curenta, dupa caz, din luna anterioara depunerii cererii, eliberata de Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Handicapati, pentru persoana care are in ingrijire permanenta o persoana handicapata;
 • taloanele sau adeverinte de pensie, de ajutor social in conditiile legii pensiilor si asigurarilor sociale, precum si pentru alte indemnizatii si sporuri, din ultima luna platita; se iau in calculul veniturilor si pensiile suplimentare;
 • adeverinte eliberate de organele financiare teritoriale din care sa rezulte veniturile realizate de membrii familiei, din surse proprii sau din prestarea unor activitati autorizate in conditiile prevazute de lege, eliberate cu cel mult doua saptamani inaintea prezentarii acestora la primar;
 • alte acte privind veniturile realizate.

Functionarul desemnat pentru primirea si inregistrarea cererii pentru acordarea ajutorului social va urmari modul de completare a acesteia si va verifica corectitudinea inregistrarilor.


In vederea solutionarii cererii de ajutor social sau a modificarii/incetarii platii ajutorului social, primarul dispune efectuarea unei anchete sociale daca exista dubii, sesizari sau in alte cazuri motivate.


Plata ajutorului social:

Ajutorul social se plateste incepand cu luna urmatoare inregistrarii cererii. Drepturile restante se platesc de la data la care au fost indeplinite conditiile de acordare, daca nu sunt prescrise. Plata ajutorului social se efectueaza lunar prin oficiile postale, la data stabilita de primar si afisata la sediul consiliului local. Din ajutorul social stabilit, se pot face retineri privind sumele incasate necuvenit cu acest titlu, precum si plata obligatiilor legale de intretinere.


Suspendarea si incetarea platii:

Plata ajutorului social se suspenda in cazul in care beneficiarul, persoana singura si apta de munca care nu este salariata si nu realizeaza venituri din alte activitati, nu prezinta la trei luni adeverinta de la oficiul fortei de munca eliberata pe baza de cerere scrisa, sau talonul de plata, din ultima luna, a ajutorului de somaj, de integrare profesionala sau alocatie de sprijin. Pe perioda in care persoana beneficiaza de ajutorul de somaj, ajutorul de integrare profesionala sau de alocatie de sprijin se prezinta la trei luni "Carnetul de evidenta" vizat pentru luna curenta de oficiul fortei de munca.


In cazul in care persoane apte de munca din familie, nu prezinta la trei luni "Carnetul de evidenta" sau adeverinta de la oficiul fortei de munca, respectiv talonul de plata a ajutorului de somaj, de integrare profesionala sau alocatie de sprijin, acestea se exclud din numarul membrilor de familie si se recalculeaza cuantumul ajutorului social luandu-se in considerare nivelul de venituri corespunzator noului numar de membrii ai familiei.
Suspendarea platii si dupa caz, recalcularea cuantumului ajutorului social, se face incepand cu a doua luna dupa expirarea perioadei de trei luni platite. Suspendarea sau incetarea platii ajutorului social se face prin dispozitia primarului si se transmite titularului "Comunicarea privind suspendarea/incetarea platii ajutorului social" in termen de 15 zile de la emiterea dispozitiei.


In cazul in care familia sau persoana singura care primeste ajutor social isi schimba domiciliul, titularul va solicita ajutorul social la noul domiciliu, unde va prezenta adeverinta de incetare a platii emisa de primarul de la domiciliul anterior.

0 comentarii: