luni, 18 februarie 2008

Regiunea de Dezvoltare Nord - Est

Caracteristici demo-geografice
Regiunea Nord-Est este cea mai întinsă regiune a României, având o suprafaţă de 36.850 kmp
(15,46% din suprafaţa totală a ţării). Are graniţe externe cu Ucraina şi Republica Moldova. În
componenţa sa sunt 6 judeţe: Bacău, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Suceava şi Vaslui, unităţi
administrativ-teritoriale şi unităţi teritorial-statistice de nivel NUTS 3.
Cu o populaţie de 3.734.546 locuitori (17,25% din populaţia României) şi o densitate a
populaţiei de 101,3 locuitori/km2, Regiunea Nord-Est ocupă locul al doilea în ceea ce
priveşte densitatea după Regiunea Bucureşti-Ilfov). Populaţia regiunii este localizată cu
precădere în mediul rural (56,6%).
Regiunea se caracterizează printr-o îmbinare armonioasă între toate formele de relief, 30%
munţi, 30% relieful subcarpatic, 40% podişului. Relieful bogat oferă zone de deal şi câmpie
care sunt adecvate unei game largi de culturi agricole, iar zonele de munte cu peisaje
spectaculoase sunt favorabile dezvoltării turismului.
Forţa de muncă şi migraţia
Populaţia ocupată este apropiată mediei pe ţară, de 33,8%. O pondere foarte mare o deţine
populaţia ocupată în agricultură (42,7%), mai ales judeţele Botoşani (52,9%) şi Vaslui
(51,2%). Ponderea populaţiei ocupate în industrie şi servicii se află sub media pe ţară (23,5
%), respectiv 19,4, judeţele Botoşani (15,1%) şi Suceava (16,8%) având cel mai mic grad de
ocupare în industrie, iar judeţul Vaslui (30,0%) în domeniul serviciilor. De asemenea, aceste
judeţe se confruntă şi cu o evidentă rămânere în urmă a gradului de tehnologizare industrială
şi agrară, precum şi cu un nivel redus de calificare a populaţiei.
În ultimii ani, a avut loc o scădere a ponderii populaţiei ocupate (de la 64.2% în 2000 la
33,8% în 2005). O diminuare accelerată a populaţiei ocupate a avut loc în judeţul Botoşani,
unde, un procent mare al populaţiei lucrează în agricultură. (52,9%).
Numeroase persoane în vârstă de muncă din această regiune lucrează temporar sau permanent
în activităţi economice în Bucureşti, Banat, Transilvania, Europa de Vest şi Israel. În satele
bucovinene, după plecarea populaţiei tinere masculine apte de muncă, se manifestă o tendinţă
de emigrare şi a femeilor, pentru a munci în străinătate, astfel că în multe localităţi au rămas
persoane vârstnice şi copii. În multe din aceste localităţi activitatea de construcţii este
impresionantă, materia primă utilizată fiind lemnul. În acest fel s-au accentuat discrepanţele
între localităţile regiunii din punct de vedere al nivelului general de dezvoltare şi îndeosebi al
dotărilor infrastructurale.
Şomajul înregistrează o valoare superioară (6,8%) celei naţionale (5,9%), judeţul Vaslui
ajungând la 10,1%. Rata şomajului feminin are valori inferioare ratei şomajului în toate
judeţele regiunii. Cauzele se pot găsi în existenţa mai multor locuri de muncă pentru femei
(confecţii şi industria hotelieră) şi a faptului că numeroase femei lucrează în străinătate.
Economia regională
Regiunea Nord-Est este regiunea cea mai slab dezvoltată a României (în 2004, PIB/locuitor
reprezenta 69,2% din media naţională). În interiorul regiunii, cele mai sărace zone sunt sudul
judeţului Iaşi, sud-estul judeţului Neamţ, estul judeţului Bacău, judeţele Botoşani şi Vaslui.
În special vestul regiunii, care a fost în anii 60 – 70 obiectul unei industrializări forţate
(mobilă, chimie, materiale de construcţii, construcţii de maşini, textile), a intrat într-un proces
de dezindustrializare în ultimii 10 ani (întreprinderi din ramura chimie, petrochimie, uşoară,
construcţii de maşini, mobilă), ceea ce a agravat situaţia economică, estul regiunii fiind
tradiţional subdezvoltat.
Indicele atractvităţii1 este cel mai scăzut în această regiune - 19,7 (cel mai mare grad de
atractivitate fiind realizat, conform studiului, de Regiunea Nord-Vest, respectiv 39,8).
Atractivitatea scăzută se manifestă şi în volumul mic al investiţiilor străine directe: 292 mil.
EURO în 2005, reprezentând 1,3% din totalul investiţiilor străine directe realizate în
România.
De asemenea, Regiunea Nord - Est are cel mai mic număr de IMM-uri la 1000 de locuitori,
doar 13,1%, numărul total al IMM-urilor fiind de 49.078, microîntreprinderile reprezentând
87,6% din total IMM-uri. La nivel intraregional, judeţele Iaşi (27,2%), Bacău (20,8%) şi
Suceava (18,8%) au cel mai mare număr de IMM-uri, la polul apus aflându-se judeţul Vaslui
cu doar (8,5%).
În regiune funcţionează 2 parcuri industriale (Bacău şi Iaşi), 1 în proprietate privată şi 1
realizat în parteneriat public-privat. Acestea acoperă o suprafaţă de 22,38 ha, de tip
brownfield. Parcul industrial Bacău, bazat pe tehnologia informaţiei şi comunicaţii, va
asimila forţa de muncă disponibilizată şi va dinamiza dezvoltarea acestui sector economic de
vârf la nivel regional. Astfel, se preconizează crearea a cca. 50 de noi locuri de muncă directe
pe durata fazei de implementare şi cca. 200 pe durata fazei operaţionale. Parcul industrial Iaşi
este destinat industriilor de înaltă tehnologie ce includ companii din domeniile IT şi
biotehnologiei. Se are în vedere stoparea migraţiei forţei de muncă tinere şi specializate în
aceste domenii, prin asigurarea de locuri de muncă pentru absolvenţii din domeniu.
În Regiunea Nord Est, activează un Centru Euroinfo (încă din anul 1999), un IRE (Innovation
Relay Centre) în Iaşi şi 33 de centre de consultanţă. De asemenea, cele trei incubatoare de
afaceri existente asigură incubarea pentru 118 firme, contribuind la realizarea a 270 noi locuri
de muncă.
Dacă în celelalte judeţe ale Regiunii Nord-Est au apărut indicii ale unui început de reviriment
economic, situaţia economică este precară şi instabilă in judele Botoşani, Iaşi şi Vaslui, deşi
aici activează numeroase întreprinderi textile care lucrează în sistem lohn; cele mai mici
perturbări ale cererii internaţionale duc la reduceri de salariu, trimitere în şomaj sau chiar
închiderea întreprinderilor. De asemenea, există zone de declin industrial şi cu şomaj ridicat,
în special în arealele din jurul localităţilor urbane: Roman, Suceava, Fălticeni, Rădăuţi,
Vaslui, Negreşti, Huşi, Buhuşi, Dărmăneşti, Moineşti, Comăneşti, Paşcani, Hîrlău, Tîrgu
Frumos, Tîrgu Neamţ, Botoşani şi Dorohoi, cu platformele industriale adiacente.
1 Survey, Romanian Business Digest, 2005. Indicele atractivităţii a fost calculat pe baza unor indicatori privind
mediul de afaceri (mediul politic şi administrativ, piaţa muncii şi salariile, mediul economic, sectorul privat şi
competiţia de piaţă, investiţii străine, comerţ extern, infrastructura şi preţul pământului) şi standardul de viaţă
(telecomunicaţii, sănătate, educaţie, sistem bancar, utilizarea internetului, dotări edilitar gospodăreşti, folosirea
timpului liber, preţurile medii la produsele de bază)
În afara disparităţilor de dezvoltare vest–est, în Regiunea Nord-Est sunt evidente de
asemenea disparităţile urban-rural în ce priveşte gradul general de dezvoltare, dotările
infrastructurale de toate tipurile, gradul de atractivitate a investiţilor. În acelaşi timp se
manifestă un alt fenomen îngrijorător, legat de declinul oraşelor mici şi mijlocii, îndeosebi
cele monoindustrirale, care tind sau chiar s-au decuplat de la procesul de creştere economică,
nemaiputând să-şi îndeplinească funcţiile urbane.
Infrastructura
Transport
Infrastructura de drumuri, reţele de apă şi canalizare ridică probleme în majoritatea judeţelor,
dar cele mai afectate sunt judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui. De asemenea aceste judeţe se
confruntă şi cu o evidentă rămânere în urmă a gradului de tehnologizare industrială şi agrară,
un nivel redus de calificare a populaţiei, precum şi cu probleme de mediu, cauzate de lipsa
resurselor de apă, vechile defrişări, alunecările de teren considerabile, stratul freatic adânc.
Densitatea drumurilor publice este de 36,3 km/km2, superioară mediei pe ţară (33,5 km/km2),
fiind mai ridicată în Iaşi, Botoşani, Vaslui şi Bacău, pentru că regiunea este străbătută de o
serie de coridoare europene (E85, E576, E574, E581, E583). Există însă puţine drumuri
publice modernizate, ponderea acestora fiind mult inferioară mediei pe ţară (25,1%), judeţele
Botoşani şi Iaşi având o pondere de 16,4%, respectiv 17,6%. Din cauza reliefului
predominant muntos şi judeţele Neamţ şi Suceava se confruntă cu probleme de accesibilitate.
Densitatea reţelei de cale ferată este de 44,3/1000km2, regiunea fiind traversată de două din
cele nouă magistrale feroviare ale ţării: V (Bucureşti-Suceava) şi VI (Bucureşti-Iaşi).
În cadrul regiunii există trei aeroporturi (Bacău, Iaşi şi Suceava) care deservesc curse interne
şi ocazional zboruri externe. Infrastructura existentă în momentul de faţă nu permite nici unui
aeroport din cele trei efectuarea de zboruri curente externe de pasageri şi de marfă. Judeţul
Suceava dispune de 5 heliporturi, iar în judeţul Iaşi există o aerobază utilitară cu o experienţă
de 30 ani în domeniu şi care are ca obiect de activitate zboruri utilitare şi zboruri sanitare.
Utilităţi publice
Atât reţeaua de alimentare cu apă potabilă, cât şi cea de canalizare sunt insuficient dezvoltate,
ponderea localităţilor cu reţea de apă potabilă fiind de 54,8%, comparativ cu media pe ţară
(61,0%), iar judeţele Iaşi şi Vaslui având o pondere a localităţilor cu reţea de canalizare de
doar 13,3%, respectiv 12,8%.
De asemenea, capacitatea staţiilor de epurare a apelor reziduale cât şi capacitatea de
depozitare a deşeurilor sunt insuficiente, faţă de cerinţele actuale.
Doar 13,8% din numărul total al localităţilor regiunii sunt conectate la reţeaua de distribuţie a
gazelor naturale, judeţele Bacău, Iaşi şi Neamţ, având ponderea cea mai mare. În ceea ce
priveşte numărul localităţilor conectate la reţelele de distribuţie a energiei termice, se constată
o scădere continuă a acestuia; 4,3% dintre localităţile din Regiunea Nord Est sunt conectate la
reţeaua de distribuţie a energiei termice, valori mai ridicate înregistrând judeţele Neamţ,
Suceava şi Iaşi.
De asemenea, aceste judeţe se confruntă şi cu probleme de mediu, cauzate de lipsa resurselor
de apă (consecinţă a stratului freatic situat la adâncime considerabilă), vechile defrişări,
alunecările de teren considerabile.
Mediu
La nivelul regiunii principalele probleme de mediu sunt legate de:
• proasta gestionare a deşeurilor industriale şi menajere (colectare neselectivă, gradul
redus de revalorificare şi/sau tratare a deşeurilor, depozitare inadecvată sub aspectul
amplasării şi amenajării haldelor, existenţa depozitelor de rumeguş pe malurile
cursurilor de apă, de-a lungul căilor rutiere);
• dezafectarea unor foste întreprinderi de stat
• despăduriri, cu implicaţii în accentuarea alunecărilor de teren;
• fenomenele de eroziune a solului care afectează, în principal, partea de est a regiunii;
• poluarea locală sau zonală
În unele judeţe se derulează (în diferite stadii) proiecte de realizare a unor modernizări ale
sistemelor de alimentare cu apă (Iaşi), modernizări, retehnologizări şi dezvoltări ale unor
staţii de epurare orăşeneşti (Iaşi, Suceava, Piatra Neamţ, Roman), de colectare selectivă a
deşeurilor (Piatra Neamţ), de conservare a biodiversităţii şi reconstrucţie ecologică a Parcului
Naţional Ceahlău.
Educaţie
Având în vedere că din cele opt regiuni de dezvoltare, Regiunea NE deţine cea mai mare
pondere a populaţiei şi a elevilor (17,2% si respectiv 17,7% ), numărul unităţilor destinate
procesului educaţional este mic, acesta reprezentând numai 10,19% din numărul unităţilor de
învăţământ pe ansamblul ţarii. Trei judeţe Bacău (23,6%), Iaşi (16,3%) şi Suceava (14,4%) şi
deţin aproximativ 60% din numărul total al şcolilor existentă la nivel regional, având cea mai
numeroasă populaţie şcolară, comparativ cu celelalte 3 judeţe din regiune. Ele sunt în acelaşi
timp şi centre universitare.
Sănătate
Regiunea Nord-Est deţine 164 de unităţi sanitare (spitale, policlinici, dispensare medicale,
sanatorii TBC), reprezentând 12,07% din numărul total al unităţilor sanitare din România
aflate în proprietate publică. Ele se află într-o stare precară, existând riscul ca multe unităţi să
nu mai primească autorizaţie de funcţionare. În plus, dotările tehnice de care dispun sunt
uzate atât fizic cât şi moral şi nu mai corespund cerinţelor actuale. Necesarul de dotări tehnice
pentru următoarea perioadă este cel mai mare dintre toate regiunile.
Servicii Sociale
În Regiunea Nord-Est s-au înregistrat cel mai mare număr de nou născuţi de la nivelul întregii
ţări (5,4% din total naţional), dar instituţiile pentru protecţia copilului sunt insuficient
dezvoltate. Această situaţie nu favorizează reintegrarea părinţilor pe piaţa muncii. Judeţele
Iaşi şi Suceava nu dispun de nici o instituţie de asistenţă socială.
Zone problemă
Analiza mai detaliată a disparităţilor interne în dezvoltarea Regiunii Nord-Est, atât din punct
de vedere al dezvoltării economice, cât şi al problemelor de mediu, evidenţiază următoarele
tipuri de zone-problemă:
Areale rurale izolate, cu infrastructură slab dezvoltată:
• zona rurală care acoperă regiunea de confluenţă dintre judeţele Bacău, Vaslui, Iaşi şi
Neamţ, care se continuă cu zona de vest a judeţului Vaslui;
• fâşia adiacentă graniţei dintre judeţele Botoşani si Iaşi;
• porţiunea situată în extremitatea sud-estică a judeţului Iaşi şi care continuă în nord-estul
judeţului Vaslui, pe malul drept al râului Prut.
• Zone cuprinzând grupuri izolate de localităţi din sudul judeţului Suceava
Zone afectate de alunecări de teren şi fenomene de eroziune:
• în judeţul Botoşani aceste zone sunt situate în zona centrală şi de sud;
• în judeţul Neamţ: pe ambele maluri ale lacului de acumulare Bicaz şi in nordul judeţului;
• în nordul şi sudul judeţul Iaşi;
• în judeţul Vaslui, în bazinul afluenţilor râului Bârlad;
• în judeţul Bacău au fost identificate 13 zone expuse alunecărilor de teren, situate în partea
centrală si de nord;
• în sudul judeţului Suceava, în raza localităţilor: Fălticeni, Dolhasca etc.
Zone afectate de inundaţii sunt în bazinul râului Bistriţa, în lunca Jijiei şi Prutului,
precum şi în judeţul Bacău, în zona bazinelor hidrografice ale râurilor Trotuş, Siret,
Tazlău, Bistriţa, Zeletin.
Potenţial de dezvoltare
Pe ansamblul Regiunii Nord - Est sunt evidente discrepanţele ca nivel dar şi ca potenţial de
dezvoltare între vestul mai dezvoltat al Regiunii şi estul mult rămas în urmă (judeţele
Botoşani, Iaşi, Vaslui). Şansa zonelor de est, limitrofe graniţei de est a Uniunii Europene,
Ucrainei şi Moldovei, este să se dezvolte ca areal de servicii de tranzit pentru produsele
provenite din ţările fostei URSS (înmagazinare, înnobilare şi pregătire prin segmentare şi
împachetare etc). Pentru aceasta trebuie efectuate lucrări de infrastructură, de creare a unor
zone cu facilităţi specifice (parcuri logistice), asemănătoare celor din porturile Belgiei,
Olandei şi Germaniei, specializate în astfel de servicii.
Datorită condiţiilor favorabile de care dispune, a frumuseţii locurilor, purităţii aerului, apelor,
zonelor montane din judeţele Bacău, Neamţ şi Suceava, precum şi a inestimabilului
patrimoniu cultural şi religios existent, Regiunea Nord Est deţine un potenţial turistic relativ
ridicat, care poate fi comparat cu alte zone turistice renumite din ţară şi din străinătate.
Alături de pitorescul regiunii, binecunoscuta ospitalitate, tradiţiile populare, obiceiurile,
specificul gastronomiei moldoveneşti, tradiţionalele degustări de vinuri din podgoriile
Cotnari si Huşi dau culoare locală pentru atragerea turiştilor.
Principalele tipuri de turism care pot fi practicate sunt: turismul cultural (muzeistic,
etnografic, artistic), religios, balneo-terapeutic, de agrement, de tranzit, agroturism.
Zona muntoasă şi deluroasă din vestul regiunii (judeţele Suceava, Neamţ, Bacău) deţin un
potenţial turistic valoros, în mare parte (exceptând Bucovina) insuficient dezvoltat, dar care,
cu măsuri adecvate poate intra cu uşurinţă în circuitul turistic european, cu specializarea
„turism religios” (Putna, Neamţ, Suceviţa, Moldoviţa, Voroneţ), Humor, Arbore, Agapia,
Văratec, Dragomirna, Bistriţa, Zamca, Secu, Sihăstria, Caşin), turism balneo-terapeutic
(Vatra Dornei, Câmpulung-Moldovenesc, Bălţăteşti, Oglinzi, Slănic Moldova, Târgu Ocna),
turism etnografic, agro-turism, turism rural, turism sportiv (alpinism, vânătoare, pescuit,
sporturi extreme – zborul cu parapanta, rafting, orientare turistică, mountainbike, schi).
Gradul de dotare a localităţilor şi originalitatea landschaftului bucovinean cât şi specificul
deosebit al satelor, cu un grad înalt de civilizaţie a populaţiei, pot juca un rol în turismul de
lungă durată, cu activităţi sportive, agrement şi pentru optimizarea sănătăţii (Vatra Dornei,
Solca, Cacica şi pe Valea Bistriţei şi Moldovei).
Domeniu economic tradiţional al regiunii, industria de prelucrare a lemnului a cunoscut o
creştere semnificativă în ultimii ani (2001-2005), nu numai în ceea ce priveşte numărul
locurilor de muncă (11.6% în 2004), dar mai ales privind cifra de afaceri (cu 100% mai mult
decât în 2001). Creşterea ponderii industriei de mobilă în totalul cifrei de afaceri evidenţiază
orientarea spre o valorificare superioară a lemnului.
De asemenea, industria textilă a înregistrat o creştere spectaculoasă a cifrei de afaceri în anul
2004 (cu 150% faţă de anul 2001), dar productivitatea este slabă datorită folosirii sistemului
lohn care are o valoare adăugată mică.
REGIUNEA NORD-EST
Indicatori de caracterizare a nivelului de dezvoltare şi potenţialului economic
- 2005-
Judeţele1 România INDICATORI Regiu
ne BC BT IS NT SV VS
I. Populaţie, ocupare, şomaj2
I.1 Populaţie totală (cifre absolute) 3734546 723518 459900 813943 570682 705752 460751 21623849
Populaţia urbana (%) 43,4 46,2 41,8 46,2 38,6 43,3 41,6 54,9
Populaţia rurala (%) 56,6 53,8 58,2 53,8 61,4 56,7 58,4 45,1
Sold migrator -4783 -730 -576 -1128 -987 -484 -1328 -7234
I. 2 Ocupare
Populaţia activă in total populaţie (%) 47,9 45,5
Populaţia ocupată în total populaţie (%) 33,8 31,1 33,3 36,4 35,2 34,5 31,9 38,8
Populaţia ocupată pe sectoare economice:
Agricultura (%) 42,7 32,6 52,9 34,6 45,1 48,1 51,2 32,0
Industrie (%) 19,4 26,2 15,1 18,8 19,4 16,8 18,7 23,5
Servicii(%) 37,9 41,2 32,0 46,5 35,4 35,1 30,0 44,5
I.3 Şomajul
Rata şomajului la 31 decembrie 2005(%) 6,8 6,3 6,2 7,2 5,6 6,0 10,1 5,9
Rata şomajului feminin la 31 decembrie 2005
(%) 5,2 4,9 4,3 5,4 4,6 5,2 7,1 5,2
Ponderea şomerilor neindemnizaţi în total
şomeri înregistraţi la 31 decembrie 2005 (%) 63,3 55,6 65,3 72,5 62,3 60,7 59,2 58,8
II. Dezvoltare economică
II. 1. PIB / locuitor (2004) – euro 2029,3 2441,1 1453,7 2307,3 1974,9 2027,1 1530,6 2932,8
II. 2. Productivitatea muncii (2004) - euro 1811,9 6194,8
II. 3. Investiţii străine directe (mil.euro) 292 21.885
II.4. Structuri de afaceri (parcuri industriale,
ştiinţifice şi tehnologice) 2 1 1 36
1 BC (Bacău), BT (Botoşani), IS (Iaşi), NT (Neamţ), SV (Suceava), VS (Vaslui)
2 Valoarea datelor înregistrate la 1 iulie 2004
II. 5. IMM
IMM/ 1000 locuitori (Nr.) 13,1 20,4
IMM total (cifră absolută) 49.078 440.714
din care: Industrie prelucrătoare (%) 15,1 13,2
Construcţii (%) 5,7 7,0
Servicii (%) 78,9 80,0
Structura IMM după mărime:
Micro (%) 87,7 88,3
Mici (%) 10,9 9,4
Medii (%) 2,3 2,3
Grad de atractivitate3 19,7
III. Infrastructura
III. 1 Transport
Densitatea drumurilor publice (km/100kmp) 36,3 37,1 42,5 43,0 30,6 29,0 40,8 33,5
Drumuri publice modernizate în totalul
drumurilor publice (%) 25,1 25,8 16,4 17,6 25,3 37,0 26,8 26,5
III. 2 Utilităţi publice
Localităţilor cu reţea de apă potabilă în total
localităţi (%)
54,8
12,3
72,0
13,4
64,1
14,8
48,9
11,3
54,2
12,9
38,9
11,1
55,8
10,6 61,0
Localităţilor cu reţea de canalizare în total
localităţi (%)
24,3
5,4
54,8
10,2
19,2
4,5
13,3
3,1
16,9
4,0
26,5
8,4
12,8
2,4 21,8
III. 3 Educaţie
Număr unităţi de învăţământ *) 1.664 392 271 362 231 240 168 11.865
III. 4 Sănătate
Număr spitale 66 10 11 20 7 11 7 433**)
III. 5 Servicii sociale
Numărul instituţiilor care furnizează
servicii sociale 916 640 75 19 18 14 150 13,747
III. 6 Turism
Unităţi de cazare (nr.) 402 41 11 68 94 179 9 4.226
Capacitate cazare existentă (locuri) 18.718 3.401 756 3.428 4.045 6.526 562 282.661
Capacitate cazare în funcţiune (mii locuri
zile) 5.285 976 284 718 1.165 1.933 209 54.979
*) toate unităţile de învăţământ preuniversitar: grădiniţe, şcoli primare/gimnaziale, licee, şcoli profesionale, şcoli
post/liceale şi universitar, atât publice cât şi private.
* *) inclusiv sectorul privat
3 Romanian Business Digest, 2005
România – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
Analiza SWOT - Regiunea Nord Est
PUNCTE TARI PUNCT SLABE
Drumul european E85 (străbate regiunea pe direcţia
nord-sud), coridorul pan-european IX; trei
aeroporturi internaţionale Iaşi, Suceava şi Bacău;
Cea mai scăzută valoare a indicatorului PIB
regional/locuitor dintre toate regiunile (71,7% din
media naţională - 2002)
Trei centre universitare cu infrastructură de bază în
domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării în Iaşi,
Suceava, Bacău
Cea mai ridicata rată a sărăciei dintre toate regiunile –
40.7% în 2001 (calculată conform metodologiei
CAPSIS, pe baza indicatorul agregat al veniturilor şi
beneficiilor sociale).
Centre culturale (Iaşi, Suceava), mănăstiri (Agapia,
Văratec, Voroneţ, Iaşi, Moldoviţa, Suceviţa, etc),
monumente istorice (Cetatea Neamţului, Cetatea de
Scaun a Sucevei, Hanul Domnesc din Suceava,
Biblioteca Centrală Universitară din Iaşi, Biserica
Trei Ierarhi - Iaşi, etc.), de importanţă naţională şi
internaţională (patrimoniul UNESCO);
Cea mai mare rată de mortalitate infantilă dintre toate
regiunile (20.1 decese/1000 născuţi vii - judeţul Vaslui-
23.5 decese/1000 născuţi vi), superioară mediei
naţionale (16.7 decese/1000 născuţi vii);
Bucovina: zonă tradiţional mai dezvoltată (sectorul
serviciilor) cu influenţă asupra arealelor limitrofe
Productivitatea muncii inferioară celei naţionale;
Ofertă turistică diversificată, cu specific în eco şi
agroturism;
Cel mai redus număr de IMM-uri dintre toate regiunile
ţării;
Infrastructura de telecomunicaţii bine dezvoltată şi
cu un grad ridicat de acoperire;
Productivitate slabă în agricultură ( numai 21% din PIB
regional);
Număr ridicat de IMM-uri de mărime mică şi
mijlocie ale localnicilor reîntorşi din străinătate
(doar în Bucovina);
Nivel scăzut al infrastructurii rutiere modernizate,
precum şi legături aeriane deficitare;
Specific meşteşugăresc (lemn, olărit, textile) şi
culinar bine conturate;
Grad scăzut de ocupare turistică în raport cu potenţialul
turistic existent;
Resurse de sol (păduri de răşinoase, soluri fertile),
subsol (sare, hidrocarburi), resurse hidroenergetice
Grad scăzut de atractivitate a majorităţii oraşelor mici şi
mijlocii neavând un profil economic bine conturat (cel
mai redus procent de ISD, grad scăzut de ocupare
turistică);
Forţă de muncă calificată în industria chimică,
petrochimică, metalurgică, textilă, lemn şi
prelucrarea acestuia
Grad scăzut al populaţiei ocupate în domeniul
serviciilor, inclusiv în construcţii;
Ponderea ridicată a populaţiei concentrate în mediul
rural (59.23%);
Rată ridicată a şomajului în regiune (12.3% in judeţul
Vaslui);
Numeroase întreprinderi puţin viabile cu capacitate
redusă de adaptare technologică şi managerială
Vulnerabilitate la fenomene naturale (inundaţii,
alunecări masive de teren), datorită lucrărilor civile
insuficiente şi tăierilor masive de păduri
Relaţii de transport dificile spre Vestul Europei, în
special în perioada de iarnă (trecători carpatice des
blocate: Tihuţa şi cheile Bicaz )
Vulnerabilitatea structurală a populaţiei datorită plecării
masive a bărbaţilor la muncă în stăinătate, agravată de
tendinţa de limitare a ofertelor pentru femei
(preconizată criză a industriei uşoare)
Resurse de subsol (hidrocarburi) limitate şi tăieri
masive a pădurilor
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
Posibilitatea dezvoltării schimburilor comerciale
datorită amplasării regiunii pe viitoarea graniţă de
est a Uniunii Europene: zone de concentrare pentru
logistica produselor destinate comerţului cu Estul
Europei;
Lipsa de coeziune a măsurilor de dezvoltare economică
şi socială pe fondul accentuării lipsei de încredere a
populaţiei în redresarea economică a ţării;
România – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
Încurajarea practicării unor noi forme de turism şi
valorificarea moştenirii istorice, culturale spirituale
şi de tradiţie;
Slaba competitivitate a firmelor de profil din regiune cu
cele din statele membre după accederea României în
U.E.;
Posibilitatea dezvoltării mediului de afaceri ca
rezultat al construcţiei parcurilor industriale,
ştiinţifice şi a incubatoarelor de afaceri;
Continuarea exodului „materiei cenuşii” şi, în general, a
forţei de muncă, către alte regiuni ale ţării şi în
străinătate;
Materii prime: materiale de construcţii, lemn
capabile să atragă investitorii străini;
Creşterea în continuare a gradului de sărăcie a
populaţiei în regiune;
Modernizarea aeroporturilor din regiune pot susţine
mediul de afaceri regional şi pot devini puncte de
plecare pentru itinerariile turistice regionale;
Extinderea zonelor afectate de dezastre naturale
(alunecări de teren, inundaţii);
Experienţă profesională şi infuzie de capital
provenind de la persoanele care lucrează în
străinătate
Mărirea discrepanţei între zona Bucovinei, mai
dezvoltată şi restul regiunii

0 comentarii: